ഒറോട്ടിയും മട്ടൺ കറിയും ഉഴുന്ന് വടയും | Thejas Hotel Trivandrum | Orotti Uzhunnu Vada Mutton CurryOrotti with mutton curry in Trivandrum Thejas Restaurant, Pezhummoodu. ഒറൊട്ടി മട്ടൺ കറി, പഴംപൊരി …

source

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *