ෆන් එකේ ඉද්දී අලි ආවා 😍 Hotel Elephant Bay 👍 Delicious Food ❤ @travelwithlahiru ❤ සුපිරි දවසක්Swim pool එක තියෙනෙ තැන #food #travel මෙතන වෙනම vibe එකක් ❤ Hotel Elephant Bay 035 22 66 731 0777 …

source

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *